Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět

Termín konání:

Termín konání:                            

24.–25. listopadu 2022

Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Tématem konference jsou možnosti výzkumu a ochrany předindustriálních technických provozů a tradičních technologií in situ. Památky a objekty typu mlýnů, pil, valch, hamrů, bělíren, sušíren, kováren, skláren, kamenických dílen, cihelen, drasláren, milířů a dalších drobných provozů včetně jejich doprovodné infrastruktury (náhony, vodní nádrže, jezy, komunikace) představují cenné kulturní dědictví, odrážejí výrobní a technické dovednosti našich předků, jsou důkazem o efektivním i problematickém využívání přírodních zdrojů a uchovávají dosud málo reflektovaný rezervoár znalostí a adaptací pro výzvy současného světa. Tyto provozy také zanechaly výraznou stopu v krajině, slovesné tradici, individuální a kolektivní paměti a identitě a jsou úzce spjaty s geniem loci konkrétních míst a regionů. Navzdory rostoucímu zájmu laické i odborné veřejnosti se těmto objektům a jejich pozůstatkům stále nedostává dostatečná pozornost. Mnoho z nich zaniklo téměř beze stop, naprostá většina se nachází v soukromém vlastnictví a archivní fondy poskytují jen omezený vhled do jejich historie. Tyto provozy proto představují velice specifický a složitý předmět výzkumu i potenciální institucionální památkové ochrany a do značně míry zůstávají slepou skvrnou v našem systematickém poznání technického zázemí našich předků. Věříme, že příspěvky přednesené na naší konferenci tuto slepou skvrnu pomohou zaplnit a přispět k diskuzi o tom, jak kulturní dědictví předindustriálních technických provozů lépe poznat, více zviditelnit a efektivněji chránit a rozvíjet. Součástí konference bude i exkurze po předindustriálních technických provozech Rožnovska.

Tematické okruhy konference:

  1. Předindustriální technické provozy jako interdisciplinární výzkumný problém – metody, zdroje, výsledky výzkumů
  2. Předindustriální technické provozy jako praktický problém památkové ochrany – principy, možnosti, nástroje, legislativa, aktéři
  3. Příklady dobré praxe ochrany a obnovy předindustriálních technických provozů

Na konferenci je možno se registrovat do 30. června. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude oznámeno do 31. července. Program konference bude zveřejněn během října. Aktuální informace o konferenci a registrační formulář lze najít na webu konference – https://stopyumu.cz/konference

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština a angličtina.

 

Za organizační tým:

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. 

macha@eu.cas.cz                         

 

Doc. Daniel Drápala, Ph.D.   

 Ústav evropské etnologie FF MU    

drapala@phil.muni.cz