Zajímají nás drobné provozně-technické a hospodářské objekty v krajině Rožnovska – mlýny, pily, valchy, hamry, sklárny, sušírny, bělírny, kovárny, cihelny, dehtárny, milířiště, salaše a další objekty, které umožňovaly lidem zajistit si základní potřeby k životu. Tyto objekty mohly zanechat v krajině Rožnovska stopy v podobě staveb, terénních struktur, jmen nebo alespoň vzpomínek, někdy po nich už ale nezůstalo vůbec nic, přestože sehrály  klíčovou roli v utváření regionu. Tyto drobné památky jsou na rozdíl od kapliček či božích muk často opomíjené a v současnosti se vytrácí povědomí o jejich existenci, funkci i významu. Naším projektem bychom chtěli na zapomenutý um našich předků upozornit a přispět tak ke zviditelnění těchto památek, jejich ochraně a někde možná i  jejich obnově. Pokud víte o zajímavých objektech ve vaší obci, oceníme, když nás budete kontaktovat.

Cíl projektu:

a) lokalizovat a zdokumentovat drobné provozně-technické a hospodářské objekty a jejich pozůstatky v krajině včetně navazující infrastruktury a znalostí výrobních postupů s ohledem na jejich někdejší hospodářskou a současnou kulturně-historickou, krajinotvornou a identitotvornou funkci,

b) prostřednictvím dílčích výstupů a výsledků výzkumu zvýšit povědomí o zastoupení těchto historických dokladů v kulturní krajině regionu, jejich někdejších funkcích a přiznaných hodnotách a přispět k většímu zájmu veřejnosti o tuto část kulturního dědictví a nakládání s ním

Předmětem aplikovaného výzkumu a ochrany budou:

  1. drobné provozně-technické a hospodářské stavby či jejich stopy v krajině (např. stániska, koliby, mlýny, drobné sklářské provozy, hutě, hamry, milíře, valchy, pazderny, pily, drobné cihlářské provozy, sušírny, bělírny, kovárny),
  2. navazující infrastruktura (např. terasy, náhony, rybníčky, klausy, kanály, protipovodňová opatření, staré cesty, důlní štoly a jámy, haldy, lomy, hliníky),
  3. technologické postupy (např. výroba drasla, dřevěného uhlí, skla, plsti, brusných kamenů, pálených i nepálených cihel, železa, mouky, keramiky, využívání lesních porostů, plavení a zpracování dřeva, zpracování vlny, lnu či konopí, opracování kamene).

Výzkum bude probíhat na území bývalého rožnovského panství (údolí Rožnovské Bečvy, údolí Bystřice a obec Velké Karlovice) jako modelového příkladu relativně kompaktní, vnitřně propojené hospodářské jednotky zahrnující podhorské i horské obce představující různé typy a fáze osídlení s pestrou škálou rukodělné výroby a výrobně technických provozů. Jedná se zároveň o území, které má i díky činnosti Národního muzea v přírodě v Rožnově p. R. vřelý vztah k lidové kultuře a tradičním formám hospodaření, které se odrážejí v identitě místních obyvatel a vnímání regionu návštěvníky. Výzkum přinese nové poznatky o tomto regionu a zároveň nabídne i obecnější závěry využitelné při dokumentaci, ochraně a prezentaci tohoto kulturního dědictví v jiných částech ČR a v zahraničí.

Mezi hlavními výstupy projektu budou

– výstava
– odborný kritický katalog k výstavě (monografie)
– specializované mapy s odborným obsahem
– recenzované články
– mezinárodní konference

Příjemci projektu: Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU
Hlavní řešitelé: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Doba řešení: 1.3.2020 – 31.12.2022